0 (232) 366 25 52 tr Türkçe

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME ve POLİTİKAMIZ


TANIMLAMALAR
KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollar ile kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,açıklanması, artırılması,devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi,sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen hertürlü işlemi,
VERİ İŞLEYEN : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri ileyen gerçek yada tüzel kişiyi,
VERİ KAYIT SİSTEMİ : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak kayıt sistemini,
VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin üyelerine, müşterilerine hukuki ilişkide ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından toplanıp, işlenebilmektedir;

- Üyelerimizin & müşterilerimizin kişisel verileri
 • YİNKAT’a üye olurken, sponsor olurken ve yahut ilan açarken,veya reklam verirken, veya teklif sırasında
 • İnternet sitemiz üzerinden elektronik veya elektronik olmayan yollarla,
 • Etkinliklerimize katılım talepleriniz ile,
 • anketler vs tablolar ile,
 • teklif talepleri ile,

ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, üyelik kaydınızın yapılması, üyelik kaydınızın takibi, üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, YİNKAT kuruluş ve şirketleri hakkında ve yönlendirilen diğer bilgilendirmelerin yapılması, organizasyonlara ilişkin bildirimler, etkinlik ve organizasyonların sürecini bildirme, yayınlarını gönderebilme, motive etme, diğer üyelerimizin güvenliği, YİNKAT kuruluş ve şirketleri tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari ve sosyal faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla, şirketimiz birimleri ve ofisler YİNKAT başta olmak üzere bağlı şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları, YİNKAT veya çözüm ortakları tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalar ile sözlü yazılı elektronik veya elektronik olmayan yöntemler ile toplanmış ve toplanabilecektir. Şirketimiz Kuruluşumuz ve eklentisi sayılabilecek yerlerde fiziksel güvenlik amacı ile işyeri ofis tesis ve eğitim kurumlarında güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta, ziyaretçilerimizin, kursiyerlerimizin üyelerimizin giriş ve çıkışları kayıtlara alınmaktadır. YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanabilmektedir. Kişisel verileriniz YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca bu ve bunlara benzer üyeliğinize statünüze bağlı diğer amaçlarla bilgileriniz kaydedilmiştir ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, aynı amaçlarla ve bu amaçlarla sınırlı olarak Kuruluşumuzun iş ortağı olan kuruluşlar ile de paylaşılabilir.

-Üyelerimizin müşterilerimizin kişisel verileri, Kuruluşumuzun şirketimizin insan kaynakları hedeflerine, politikalarına ulaşmasını sağlaması, kalite standartlarını geliştirmek amacı doğrultusunda; Üyelerimizin, Görev pozisyon, yaş, bulunduğu bölge ve yetkinlikleri bakımından formda belirttiği profili, bize yol göstermekte ve planlamalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirmekteyiz. Doğru eğitimi planlayabilmek, ilgiyi doğru tespit edebilmek, üyemizin İK’ da eksikliğini tespit edebilmek, motive edebilmek, bilgilendirebilmek, YİNKAT Hedefleri doğrultusunda gelişim sağlayabilmek, üyemizi geliştirebilmek, Mesleğimizi geliştirebilmek amacı ile mesleğimizdeki yeni gelişmeleri, kanun değişikliklerini, yeni yönetmelikleri, yeni genelgeleri, yeni yaklaşımları ve uygulamaları paylaşmak, yaşanan sıkıntıları paylaşıp çözüm bulmak, birlikte olmanın gereği olarak bu sayede tüm üye meslektaşlarımızı hatalı işlem yapmaktan korumaya çalışmak. Onları kollamaya çalışmak. Onlara iş imkanları yaratacak projeler geliştirmek. Grubumuzda işsiz kalanlara kısa sürede iş bulabilme gücüne erişmek. İnsan Kaynakları çalışan ücretlerini YİNKAT’ın belirlediği Asgari ücret tarifesine getirmek vebu tarifenin üzerine çıkarmak. bu gelişimler, eğitimler vs politikalar ile Türkiye'nin en büyük şirketlerinde YİNKAT üyesi İnsan Kaynakları çalışanı tercih nedeni olmasını sağlamak amaçlarıda diğer amaçlara ilave olarak Söz konusu kişisel verileriniz, aynı amaçlarla ve bu amaçlarla sınırlı olarak kuruşumuzun iş ortağı olan kuruluşlar ile de paylaşılabilir.
- YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin mevzuata ve şirket iç politika hedef ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirebilmesi için YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülebilmesi YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin ticari politikalarının tespit planlama ve uygulanması YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin ve iş ilişkisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması (YİNKAT kuruluş ve şirketleri tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar YİNKAT kuruluş ve şirketlerine ait ofis işyeri tesis ve benzeri tüm lokasyonlarının fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin müşterilerini değerlendirme ürün vs ilişkin şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci iç ve dış denetimler, mali işler ve benzeri)
- YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin ticari itibarının oluşturduğu güvenin korunması amaçlar arasında yeralmaktadır.
- Çalışanlarımızın kişisel verileri, YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacı doğrultusunda; YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, YİNKAT kuruluş ve şirketlerinin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, çalışan adayı seçimi, özlük işlerinin yönetilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kaydedilmiştir ve işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
GENEL İLKELER

Kuruluşumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. Buna göre; her türlü veri işlemesinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel ilkeleri göz önünde tutulmaktadır.
HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ
A) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
B) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
C) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
D) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
E) Kuruluşumuzun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Kuruluşumuzun veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
F) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
G) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
H) Kuruluşumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Kuruluşumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kuruluşumuz veya Kuruluşumuz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, üyelik formları, bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, yazılım ve uygulamalar, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, kuruluşumuz faaliyetlerinin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda kuruluşumuzun sosyal ve ticari amaçlarını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “aşağıdaki yöntemlerle kuruluşumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede kuruluşumuz KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapılacak başvurularda, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen hakka yönelik açıklamalarınızla birlikte talebin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek kuruluşumuza iletilmesi gerekli ve yeterlidir;

Başvuruda;

Başvuru info@yinkat.org kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik imza ile yapılacağı gibi, şahsen veya Noter kanalı ile yapılabilecektir.. Bu başvuruda,

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.